aaron burden cmIqkMPfpMQ unsplash

Vietnamese Theological Seminary

Phát Triển Khả Năng Nghiên Cứu Lời Chúa và Kỷ Năng Trong Chức Vụ (Develop your Bible study and ministry skills)

CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC THÁNH KINH VÀ THẦN HỌC TẠI CHỦNG VIỆN CROWN

Chương trình Cao học Thánh kinh và Thần học trực tuyến 100% do các giáo sư sẽ giúp bạn hiểu rỏ về Kinh Thánh và Thần Học khi bạn đang hầu việc Chúa và Truyền giáo. Chương trình được giảng dạy bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh, và đây là chương trình Cao học chính quy của chủng viện Crown College.

Sau khi học xong 4 lớp thí điểm với học bổng toàn phần của năm thứ nhất (các lớp khai giảng ở trang dưới) và quyết định hoàn tất chương trình Cao học Thánh Kinh và Thần Học thì bạn chỉ cần hoàn tất 24 tín chỉ còn lại (18 tháng) để tốt nghiệp chương trình Cao học Thánh kinh và Thần học tại chủng viện Crown.

These 100% online, instructor-led courses will empower you with biblical and theological training as you minister to others. Learning is available in Vietnamese and in English, and can be applied to an academic degree from Crown College.

 

Tạp Chí Thần Học
International_Ministry_Grey

Vietnamese

HmongMinistries 01

English


Courses in Vietnamese

Khai Giảng Ngày 22 Tháng 11 Năm 2021

VTS Xây Dựng Đời Sống Tâm Linh – Spiritual Development

Nuôi dưỡng và hình thành đời sống tâm linh trưởng thành trong Chúa bằng kỷ luật thuộc linh theo nguyên tắc của Thánh Kinh. Cultivate your personal and corporate formation in Christ with this deep dive into spiritual disciplines and biblically-based soul care.

Đăng Ký Học

Khai Giảng Ngày 10 Tháng 03 Năm 2022

VTS 3070 Truyền Giáo và Truyền Giảng – Evangelism and Missions

Xây dựng triết lý của truyền giảng và truyền giáo dựa trên nền tảng Thánh Kinh giúp cho người hầu việc Chúa có thể dẫn dắt những người khác đến với Chúa Giê-su. Develop a biblical philosophy of evangelism and missions to help you live a life that leads others toward Jesus. 

Đăng Ký Học

Khai Giảng Ngày 07 Tháng 03 Năm 2022

VTS 3060 Thần Học của Hội Liên Hiệp – Alliance Theology

Tham khảo nguồn gốc, sự phát triển và hình thành Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp trong bối cảnh lịch sữ và thần học. Examine the origins, growth and life of the Christian and Missionary Alliance in its historical and theological context.

Đăng Ký Học

Khai Giảng Ngày 10 Tháng 01 Năm 2022

VTS 3020 Giải Nghĩa Kinh Thánh – Biblical Interpretation + Hy-bá-lai 1

Sinh viên tiếp cận với trải nghiệm thực tế trong việc giải nghĩa Kinh thánh trong môn học này. Nhiều phương pháp giải nghĩa được áp dụng trong một bản văn. Gain practical experience in interpreting the Bible in this hands-on course, applying a variety of exegetical strategies to Scripture passages.

Đăng Ký Học

Khai Giảng Ngày 12 Tháng 01 Năm 2022

VTS Giảng và Trình Bày Sứ Điệp – Preaching and Ministry Communication – Hy-bá-lai 2

Khám phá kỷ năng trong việc truyền đạt Phúc Âm và Lẻ Thật dùng nhiều phương pháp khác nhau để nói về sứ điệp.

Đăng Ký Học


Courses in English

Cambodian Master Program – Class Starts on January 11, 2022

VTS 6212: Spiritual Development for Ministry – For English Speaking

Cultivate your personal and corporate formation in Christ with this deep dive into spiritual disciplines and biblically-based soul care.

Register for this Course

$450

VTS 5222: C&MA Theology – For English Speaking

Examine the origins, growth and life of the Christian and Missionary Alliance in its historical and theological context.

Register for this Course

$450

VTS Preaching and Ministry Communication + Hebrew 102 – For English Speaking

Explore essential skills for communication the gospel and other biblical truth through a variety of media.

See more…

Cambodian Master Program – Class Starts on March 16, 2022

VTS Biblical Interpretation + Hebrew 101 – For English Speaking

Gain practical experience in interpreting the Bible in this hands-on course, applying a variety of exegetical strategies to Scripture passages.

Register for this Course

$450

VTS 5234: Missional Theology – For English Speaking

Develop a biblical philosophy of evangelism and missions to help you live a life that leads others toward Jesus. 

See more…


Questions?

Reach out to Dr. Nhiem Tran.

Pay on Behalf of a Learner

Học Bổng Dành Cho Cao Học Thánh Kinh